Anketa pro členy
Máte rádi zimu?

Ne
Ne
100% [2 hlasů]

Ne
Ne
0% [0 hlasů]

hlasů: 2
Pro volbu se musíte přihlásit.
Založeno: 16/12/2010 20:31
Stanovy
Zastupitelstva dětí a mládeže, Nový JičínPreambule


„My, kterým není lhostejná ekologická situace v našem městě a chtěli bychom pomoci postiženým lidem a zvláště dětem zapojit se mezi ostatní, jsme se spojili a vytvořili skupinu, která chce pomáhat s organizací akcí i připravovat své vlastní.

Hlavním cílem je však šířit základní lidská práva a myšlenky Úmluvy o právech dítěte a informovat o nich mezi dětmi i dospělou veřejností.

Chceme sami zjišťovat problémy v našem městě, vyslechnout každého zástupce školy,

organizace i jednotlivce, zvážit daný návrh či problém a pak se snažit o vyřešení vlastními silami nebo za pomoci dalších organizací, úřadů apod.“


Hlava I.


Obecné
§ 1. Postavení Zastupitelstva dětí a mládeže (dále již pouze jako „ZDM“)

a) ZDM je nestátní a nezisková struktura, založená na demokratických principech.

b) Veškeré schůze ZDM jsou veřejné a bezplatné, pokud není určeno jinak.§ 2. Členství v ZDM

a) Členem ZDM se může stát kdokoli bez ohledu na rasu, národnost, státní příslušnost

či vyznání.

b) Členství zaniká po dovršení věku 21 let.

c) Konkurs na výběr členů se vylučuje!

d) Členové ZDM mají právo nepřijmout mezi sebe uchazeče, který by mohl narušit

klidnou práci zastupitelů či by nereprezentoval svým jednáním dobré jméno ZDM.

Nesmí to však být z důvodů uvedených pod písmenem a) tohoto §.

e) Členové ZDM jsou povinni včas uhradit účastnický poplatek (viz. § 5.). Členové

ZDM jsou také povinni mít v pořádku vyplněno prohlášení o členství v ZDM

i na jeho akcích, které je řádně odsouhlaseno a podepsáno rodiči (u členů ZDM,

kteří ještě nedovršili věk 18 let).

f) Nový člen je do ZDM přijat pouze tehdy, pokud byl řádně odhlasován návrh

na přijetí stávajícími členy ZDM (viz. § 6.). Nový člen není do ZDM přijat

již na první schůzce. ZDM tak předchází přijetí problémových členů

a s novými zájemci se stávající členové ZDM nejprve seznamují.

g) Členové ZDM chodí na schůze pravidelně. Jestliže však vědí, že se na schůzi

nedostaví, jsou povinni se nejpozději den předem omluvit tajemníkovi

nebo předsedovi. Rada ZDM (dále již pouze jako „RZDM“; viz. § 14., písm. b)

poté může vytvořit stabilnější program schůzky. Omluvy mohou být jakoukoliv

spolehlivou formou (telefon, internet, atd.).§ 3. Internetové stránky

a) ZDM má vlastní internetové stránky, které jsou přístupné naprosto komukoli.

Na těchto stránkách informuje ZDM o svých schůzkách, akcích, cílech apod.

b) ZDM na těchto stránkách uvádí seznam platných členů. Nesmí zde však být

uvedeny jiné informace než je jméno a příjmení, rok narození, funkce a současná

škola člena ZDM, pokud není určeno jinak.

c) Na internetových stránkách ZDM je povinností mít nejnutnější kontakty

(na stránkách ZDM, Nový Jičín {dále již pouze jako „ZDM NJ“} je to koordinátor,

předseda a tiskový mluvčí), počet zastoupených škol a také oficiální Statut, Stanovy

a Volební řád ZDM (viz. § 17., Usnesení NPDM 2007), který si členové ZDM

odsouhlasili.

d) Za správnost informací zodpovídá Mediální výbor (dále již pouze jako „MV“;

viz. § 15.).§ 4. Fungování ZDM

a) ZDM se schází pravidelně dvakrát do měsíce v určený den a dobu, kterou určuje

předseda.

b) Schůze ZDM se může konat na jakémkoliv veřejném místě, přičemž stěžejním

místem je Středisko volného času Fokus, Nový Jičín (dále již pouze jako

„SVČ Fokus, NJ“), které ZDM zaštituje.

ZDM NJ a SVČ Fokus, NJ spolu velmi úzce spolupracují, avšak oba dva

tyto subjekty jsou politicky neutrální.

c) Předseda ZDM má právo svolat schůzku ZDM na jinou dobu či jiný den

(viz. § 8, písm. e).

d) Kterýkoliv člen ZDM má právo přednést svůj návrh.

e) Návrh může přednést i kdokoliv mimo členy ZDM, avšak pouze se souhlasem

předsedy ZDM.§ 5. Zápisné

a) Každý platný člen ZDM platí účastnický poplatek ve výši 100 korun za rok.

Tato vybraná hotovost se poté využívá na výdaje ZDM (cestovné, projekty,

reklamní předměty, dotace na akce, apod.).

b) Za peníze ručí pokladník, který s nimi nenaloží jinak než se souhlasem RZDM.

c) Neplacení tohoto poplatku se hodnotí jako porušení Stanov ZDM a následné

důsledky vyvozují členové ZDM domluvou.§ 6. Hlasování

a) Hlasování se řídí pravidly, které si odsouhlasili členové ZDM a jsou zapsány

ve Volebním řádu ZDM NJ.Hlava II.


Funkce, práva a povinnosti
§ 7. Hierarchie a struktura ZDM

a) Na jakoukoliv funkci může být navržen kterýkoliv řádný člen ZDM.

b) Na funkci předsedy může být navržen pouze opravdu řádný člen ZDM.

c) Volba probíhá podle daných pravidel hlasování (viz. § 6.).

d) Každý člen může ze své funkce dobrovolně odstoupit.

e) Člen předsednictva ZDM může být z funkce odvolán zvláštním hlasováním.

Aby byl tento člen odvolán, musí pro tento návrh být více než dvě třetiny členů ZDM.

f) Předseda ZDM může být z funkce odvolán v případě, že neplní své povinnosti.

S odvoláním předsedy musí souhlasit všichni členové ZDM. V případě odvolání

předsedy na jeho místo nastupuje první místopředseda a zastává tuto funkci

až do volby nového předsedy.

g) Ostatní funkce jsou jmenovány předsednictvem, o jejich odvolání tedy další členové

nerozhodují. Mohou však rozhodování ovlivňovat svými názory a konečné

rozhodnutí tak změnit.

h) Každý člen předsednictva je do funkce volen na 2 roky. Po uplynutí této doby může

každý člen předsednictva v dalších volbách opět kandidovat. (viz. Volební řád)§ 8. Předseda

a) Řídí jednání zastupitelstva, zahajuje a končí schůzi.

b) Dává hlasovat o jednotlivých bodech.

c) Dohlíží nad klidným průběhem diskuse v mezích politickospolečenských pravidel.

d) Má přednostní právo hlásit se do diskuse.

e) Vyhlašuje další schůzi ZDM.

f) Určuje podmínky schůzí (viz. § 1., písm. b). Má možnost vykázat kohokoliv, kdo by narušoval klidný průběh schůze.

g) Dává slovo hostům.§ 9. Místopředseda

a) V nepřítomnosti předsedy přebírá jeho práva a povinnosti (týká se i hlasování).

b) Dohlíží na správný průběh akcí a dalších aktivit, které mu byly přiřazeny

nebo se o ně přihlásil. Při těchto akcích a aktivitách se na něj mohou členové ZDM

a ostatní účastníci vždy obrátit s jakýmkoliv problémem, otázkou apod. Tato osoba

se tedy stává zodpovědným organizátorem.§ 10. Tiskový mluvčí

a) Seznamuje veřejnost s cíli a akcemi ZDM, obhajuje a prosazuje usnesení ZDM.

b) Zastupuje ZDM v médiích a korespondenčním styku.

c) Zodpovídá za správnou činnost a za výsledky MV.

d) Zprostředkovává kontakty, akce a projekty s dalšími ZDM a RDP.§ 11. Tajemník

a) Předčítá program schůzky, návrhy a zapisuje je ve schválené podobě.

b) Ověřuje počet přítomných. Poté informuje Radu ZDM, zda-li je možné hlasovat

nebo ne (viz. § 6.).

c) Konstatuje výsledek hlasování.

d) Zaznamenává průběh schůze, ze které následně vytvoří oficiální zprávu

pro RZDM (viz. § 14.) do další schůze.

e) Informuje členy ZDM o příštích schůzích, bodech programu a úkolech.§ 12. Čestný člen

a) Čestným členem se může stát ten člen ZDM, který splňuje věkové i názorové

podmínky členství v ZDM. Čestný člen bývá omluven z pravidelných schůzek,

je však pravidelně informován o dění v ZDM a dle svých možností a schopností

podporuje ZDM a účastní se aktivit ZDM.

b) Čestný člen musí být vždy řádně odhlasován a má hlasovací právo.

c) Platí plnou výši zápisného.§ 13. Koordinátor ZDM

a) Plnoletá osoba, která dohlíží nad pravým významem ZDM, nad dodržováním

etických pravidel apod. Svým vystupováním prezentuje a zastupuje ZDM

před veřejností i jinde a napomáhá ZDM svým dospělým pohledem na věc a radami.

b) Koordinátor ZDM také vyřizuje správné omluvení členů ZDM ve školách a jinde,

pokud se tito členové účastní některé kulturní, ekologické, charitativní či jiné akce,

ve které je ZDM aktivně zapojeno.

c) Nemá hlasovací právo.§ 14. Rada ZDM

a) RZDM tvoří následující členové: předseda, místopředseda, tiskový mluvčí,

tajemník a zástupce výborů (jestliže výbor existuje). Počet členů musí být vždy

lichý, není-li tomu tak, je mezi ostatní členy RZDM přizván i další zvolený

zástupce ze ZDM.

b) RZDM se schází vždy ve stanovenou dobu před řádnou schůzí ZDM

a projednává a vytváří program nastávající schůze a dlouhodobé cíle ZDM,

o kterých dává hlasovat členům ZDM.§ 15. Mediální výbor

a) Předsedá mu tiskový mluvčí (viz. § 10., písm. c). Ten také vyhlašuje další schůzi

MV.

b) MV má na starosti správu internetových stránek ZDM a prezentaci ZDM veřejnosti.

c) MV projednává, vyhodnocuje a navrhuje změny týkající se akcí a projektů ZDM.

d) MV má vždy lichý počet členů.

e) Výstupy z MV předává RZDM tiskový mluvčí, aby se mohli projednat

a po odsouhlasení předat ZDM.Hlava III.


Závěrečná ustanovení
§ 16.

Tyto stanovy mohou být změněny pouze po souhlasu minimálně dvou třetin řádných členů ZDM a to po přednesení všech pozměňujících návrhů. Pozměňovací návrh může podat kterýkoliv člen ZDM.§ 17.

Součástí těchto stanov jsou i pravidla chování členů na schůzkách ZDM, práva a povinnosti členů, kteří získali některou z funkcí a důležité postoje, převzaté do těchto Stanov díky budoucí certifikaci parlamentů na území České republiky podle Ustanovení Národního parlamentu dětí a mládeže 2007.§ 18.

Tyto stanovy v daném znění platí od 10. ledna 2008 a všichni členové ZDM jsou si vědomi jejich dodržováním.
Komentáře
#31 | BazTroush dne September 11 2017 06:19:29
cheap brand name viagra - http://viagrapaoe.com/
best price viagra name brand online generic viagra
#32 | Lvdtchaigh dne September 13 2017 21:13:31
best payday loan site
<a href="https://cashadvanceamericasev.org/">payday loans online</a>
best payday loan lenders
payday loans
#33 | Aawdfrusia dne September 15 2017 08:40:02
viagra
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra online</a>
brand viagra
viagra
#34 | Bailogaf dne September 28 2017 05:30:29
cialis comprim?

cheap cialis

<a href="http://cialischeapoks.com/">generic cialis</a>

cialis teilen
#35 | Bailogaf dne September 28 2017 22:49:14
cialis precios farmaci

cheap cialis online

<a href="http://cialischeapoks.com/">cialis</a>

effetti del cialis generico
#36 | Canagaf dne October 15 2017 16:10:22
cialis 20mg prix en pharmacie

buy cialis online

<a href="http://candiancialisuy.com/">generic cialis online</a>

cialis 36 hrs
#37 | Canagaf dne October 16 2017 05:54:47
look there cialis buying

cialis cheap

<a href="http://candiancialisuy.com/">generic cialis online</a>

prezzo cialis 5 mg in farmacia
#38 | Canagaf dne October 16 2017 17:45:26
cialis 20mg prix en pharmacie

generic cialis

<a href="http://candiancialisuy.com/">buy cialis</a>

how to take cialis 20mg
Napsat komentář
Pro odeslání komentáře se přihlaste.
Hodnocení
Hodnocení je dostupné pouze členům.

Pro hodnocení se přihlaste nebo zaregistrujte.

Nebylo provedeno žádné hodnocení.
Přihlášení
Uživatelské jméno

HesloJeště nejste členem?
Klepněte zde pro registraci.

Zapomněli jste heslo?
Požádejte o nové zde.
Nástěnka
K odelsání zprávy se musíte přihlásit.

21/11/2017 20:04
[url=http://grandb
ud.mk.ua] Недорогі 1 комн квартири з цегли для невеликої сім'ї з унікальним плануванням можна ку
21/11/2017 18:51
[url=https://www.f
acebook.com/premiu
mpark.zhitomir/] З красивим видом з вікна однокімнатні квартири з газобетонних блоків для не21/11/2017 18:22
[url=https://vk.co
m/id356727054] Шикарні 1 комн квартири з газобетонних блоків для невеликої сім'ї з з лоджією можна
21/11/2017 17:26
[url=https://www.f
acebook.com/zatush
ok.stryi/] Комфортабельні смарт квартири з цегли для сім'ї з з лоджією можна купити ві21/11/2017 17:01
[img]http://files-mail
e.ru/ms/p/ms_pg.jp
g[/img]
[url=http://file-y
andex.ru/videodp.p
hp?s=168&id=fetish]
[img]http://files-
ma

 
Přihlášení

Uživatelské jméno

HesloJeště nejste členem?
Klepněte zde pro registraci.

Zapomněli jste heslo?
Požádejte o nové zde.
Uživatelé online

Hostů online1
Členů online
Celkem členů25,544
Nejnovější člen: Anayarnehami
Vlákna ve fóru

Nejnovější vlákna
Nebyla vytvořena žádná vlákna.
Nejčtenější vlákna
Nebyla vytvořena žádná vlákna.